POLITIKA ZASEBNOSTI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Vaša zasebnost nam veliko pomeni, zaradi česar predmetni dokument pojasnjuje našo politiko, ki se nanaša na zbiranje, uporabo in razkrivanje vaših osebnih podatkov. Med posodobitvami in širitvijo naših uslug se ta politika lahko spremeni, zato Vas prosimo, da jo ob morebitnem prenehanju in vnovičnem pričetku uporabe naših spletnih vsebin in storitev, ponovno preverite.

Z uporabo naših spletnih vsebin in storitev soglašate z našim načinom ravnanja s podatki.

Podjetje DEMETRA Lean Way d.o.o., mora torej zagotoviti, da bo pridobljeno soglasje izrecno, prostovoljno dano, specifično in informirano ter pridobljeno z izjavo ali »jasnim privolitvenim dejanjem«; slednje pomeni, da je za veljavnost soglasja potrebna aktivnost (ne pasivnost) posameznika pri tem, ko izjavi, da želi in dovoli obdelavo svojih osebnih podatkov.

Pogoj »prostovoljno dano« soglasje tako ni izpolnjeno, če je soglasje pridobljeno preko »vnaprej obkljukanih polj«. O prostovoljno danem soglasju tudi ne moremo govoriti, če posameznik nima pristne in proste izbire pri odločitvi, ali bo obdelavo svojih podatkov dovolil ali ne.

Tudi način za preklic privolitve mora biti enako enostaven, kot podaja privolitve. Posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

IZRAZI, UPORABLJENI V POLITIKI ZASEBNOSTI, IMAJO NASLEDNJI POMEN:

Upravljavec osebnih podatkov - upravljavec pomeni podjetje DEMETRA Lean Way d.o.o., ki določa namene in sredstva obdelave tvojih osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi organizacija).

Pogodbeni obdelovalec podatkov - je pravna ali fizična oseba, ki ji upravljavec poveri določene naloge s področja obdelovanja tvojih osebnih podatkov.

Uporabnik programske rešitve PERFORMANCE STORYBOARD: uporabnik pomeni fizično osebo, ki se v sistemu identificira z uporabniškim imenom in geslom ter drugimi s to „Politiko zasebnosti“, predpisanimi identifikacijskimi sredstvi, v imenu in za račun pravnih oseb.

Osebni podatek(i): pomeni katerikoli podatek, ki se nanaša na uporabnika programske rešitve PERFORMANCE STORYBOARD oz. uporabnika ostalih spletnih vsebin in storitev.

Uporabniki ostalih spletnih vsebin in storitev: pomeni fizično osebo, ki koristi spletne vsebine oz. se udeležuje dogodkov upravljavca.

Fizična/Pravna oseba: fizična/pravna oseba pomeni subjekt, ki koristi vsebine, storitve oz. poslovne programske rešitve organizacije.

Podpora uporabnikom: podpora uporabnikom pomeni storitev, ki omogoča komunikacijo med upravljavcem in uporabniki programskih rešitev oz. uporabniki ostalih spletnih vsebin in storitev.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov je notranji akt o varovanju osebnih podatkov upravljavca ali pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov.

Osebna privolitev posameznika je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po ZVOP-1; osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

UVOD

Upravljavec zbirk osebnih podatkov je podjetje DEMETRA Lean Way d.o.o., matična številka 6233180000. Vaši osebni podatki se obdelujejo na podlagi veljavne Politike zasebnosti. Namen obdelovanja osebnih podatkov, roki hrambe podatkov ter druge relevantne informacije v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov si lahko preberete v nadaljevanju.

NA KOGA SE LAHKO OBRNETE V PRIMERU VPRAŠANJ GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV?

Za vprašanja, povezana s to Politiko zasebnosti, se lahko obrnete na go. Polono Pavlin Šinkovec, Tel: +386 7 30 73 081, e-mail: polona@demetra-leanway.com.

 ZAKAJ OBDELUJEMO VAŠE PODATKE?

Osebne podatke na podlagi vašega soglasja (polja, ki ste jih obkljukali) delimo po naslednji vsebini:

 • Produkti SESA SYSTEMS – vizualni menedžment,
 • PERFORMANCE STORYBOARD – DIGITAL LEAN,
 • Svetovanje, izobraževanje in ostali dogodki.

Navedene osebne podatke hranimo in obdelujemo za namen sklepanja in izvajanja pogodbenega razmerja, kar vključuje pripravo ponudb, zagotavljanje programskih rešitev, reševanje zahtevkov o podpori, izobraževanje na daljavo oz. preko spleta, vodenje poslovnih in računovodskih podatkov, izterjavo neplačanih obveznosti, obveščanje o novostih, ter za morebitne druge namene, ki jih od nas zahteva veljavna zakonodaja.

Podatke uporabljamo za:

 • zagotavljanje brezhibnega delovanja spletne aplikacije,
 • gostovanje aplikacije ter podatkov, ki se obdelujejo z njeno pomočjo, strežnikih,
 • izvajanje rednih nadgradenj in posodobitev aplikacije,
 • izvajanje rednih nadgradenj in posodobitev aplikacije,
 • izvajanje rednih varnostnih kopiranj,
 • nudenje podpore uporabnikom aplikacije,
 • izvajanja pogodbenih obveznosti glede storitve v oblaku za posamezna orodja ali za omogočanje dostopa in testiranje posameznih orodij,
 • obveščanja o nasvetih za uporabnike, o uporabi LEAN metod in digitalnih orodij;
 • obveščanja o brezplačnih spletnih seminarjih, priročnikih in drugih poslovnih nasvetih;
 • obveščanja o izobraževalnih dogodkih, ki jih organiziramo in vključujejo uporabne nasvete za delo, posodobitve in uporabo novih verzij posameznih orodil;
 • obveščanja o koristnih poslovnih e-novicah, člankih oz. blogih;
 • seznanitve o izteku pogodbenega razmerja, aktualnih novostih, produktih in storitvah;
 • kontaktiranja preko elektronske pošte oz. poštnega naslova podjetja v okviru preverjanja zadovoljstva.
 • kontaktiranja preko elektronske pošte oz. poštnega naslova podjetja za ostale potrebe trženja.

 

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE PODATKE?

Vaši podatki se hranijo tako dolgo, dokler jih potrebujemo za izvajanje pogodbenih obveznosti storitve v oblaku za posamezna orodja aplikacije PERFORMANCE STORYBOARD ali za omogočanje dostopa do testne različice posameznih orodij.

Podatke o uporabnikih, v aplikaciji PERFORMANCE STORYBOARD, podjetje DEMETRA Lean Way d.o.o., v primeru prekinitve pogodbe, odstranimo s strežnika v roku 30 dni.

Kontaktni podatki se lahko hranijo za namene opredeljene v točki 6. do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani oz. do preklica vaše privolitve.

 

KAKO VARUJEMO VAŠE PODATKE?

Vsi podatki v elektronski obliki se shranjujejo v naših podatkovnih mestih, na strežnikih, v skladu z zakonodajo in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki zavezuje vse naše zaposlene delavce.

Obdelovalec zagotavlja, da bodo vse obdelave osebnih podatkov, ki vključujejo tudi dostop do osebnih podatkov in njihovo obdelavo s strani podizvajalcev, potekale v EU, ki zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov.

 

KATERE PRAVICE IMATE IN KAKO JIH LAHKO UVELJAVITE?

Zagotavljamo vam uresničevanje spodaj opredeljenih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v roku enega meseca od prejema vaše zahteve. Rok za uresničevanje pravic si pridržujemo podaljšati za največ dva meseca v kompleksnih primerih in velikem številu prejetih zahtev. V kolikor nameravamo rok podaljšati, vas bomo o tem obvestili najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico, da zaračunamo razumno pristojbino ali pa bomo zavrnili ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo.

V skladu s področno zakonodajo ti omogočamo uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravica do dostopa do podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in v primeru kadar se, omogočiti dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov polona@demetra-leanway.com

 • pravica do popravka,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov polona@demetra-leanway.com.

 • pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«),

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, organizacija pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima organizacija pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti organizacije do uporabnika). Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov polona@demetra-leanway.com.

 • pravica do omejitve obdelave,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Zahtevo za omejitev obdelave, posredujte na elektronski poštni naslov polona@demetra-leanway.com.

 • pravica do prenosljivosti podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje organizacija, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga organizacija, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov polona@demetra-leanway.com.

 • pravica do ugovora

Uporabnik, na katero se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva organizacija ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Organizacija preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam prosim posreduj na elektronski poštni naslov polona@demetra-leanway.com ali s priporočeno pošto na sedež podjetja.

Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Med posodobitvami in širitvijo naših uslug lahko Politiko zasebnosti spremenimo. Pridržujemo si pravico do sprememb kateregakoli dela Politike zasebnosti brez predhodnega obvestila. Spremenjena Politika zasebnosti prične veljati z dnem objave na spletnih straneh podjetja.

Bela Cerkev, 25.5.2018                                                              Bojan Šinkovec