KAJ JE PERFORMANCE STORYBOARD?

PERFORMANCE STORYBOARD© | DIGITAL LEAN je digitalna rešitev, ki združuje vrsto orodij, ki jih uporabljamo v rednih delovnih procesih in še posebej v procesih stalnega izboljševanja.

Osnova za ta orodja so dokazane in mednarodno priznane metode, kot so 5S, Kaizen, stalne izboljšave, TPM - celovito produktivno vzdrževanje, 6 SIGMA, A3, 8D, in drugi projekti za odpravljanje potrat, ki temeljijo na načelih PDCA in DMAIC.

PERFORMANCE STORYBOARD© lahko zagotovi učinkovitejše delovne aktivnosti na področju reševanja problemov, v projektih eliminiranja kroničnih izgub ali potrat, pri obravnavanju nevarnih dogodkov, vodenju potencialnih rizikov za napake, analizah ključnih kazalnikov, sistematičnem izvajanju auditov, GEMBA obhodov in podobnih procesov, strukturiranem obvladovanju večjih odpovedi na stroju.

Z aplikacijo PERFORMANCE STORYBOARD© boste bistveno izboljšali vizualni nadzor in optimizirali delovne procese, ki jim doslej niste posvečali toliko pozornosti, ravno zaradi številnih ovir, ki jih predstavlja delo v papirni obliki.

ZAKAJ DIGITALNO?

Vsi tisti, ki izvajate različne metode LEAN organizacije, zagotovo občutite, kako težko je nadzorovati številne projekte stalnega napredka in s tem povezane aktivnosti. Verjetno se boste strinjali z nami, da preveč časa in energije porabimo za komunikacijo in obveščanje, da bi zagotovili zanesljive in jasne informacije vsem zaposlenim.

S programsko opremo PERFORMANCE STORYBOARD® boste zagotovili bolj strukturirano delo, natačno sledljivost in izjemno izboljšali vizualni nadzor.

Optimizirali boste redne postopke in postopke nenehnega izboljševanja, predvsem zaradi številnih ovir, ki jih prinaša delo in hramba podatkov na papirju.

Elektronsko upravljanje dokumentov
Rast produktivnosti_slika

KAJ PRIDOBITE Z DIGITALNIM PRISTOPOM?

 • izboljšajte svoje vsakodnevne LEAN aktivnosti,
 • bistveno izboljšate vizualni pregled dnevnega toka aktivnosti,
 • prihranite veliko časa in denarja,
 • porabite manj energije in materialov ter tako pozitivno vplivate na okolje,
 • enostavno rešujete probleme, odpravljate potrate in upravljate KPI,
 • nadgradite procese stalnega napredka.

 

 

Računalniška aplikacija PERFORMANCE STORYBOARD® omogoča, da:

✔  Za 25 % skrajšate delovne procese na katerega se nanaša orodje.

✔  Za 45% povečate OUTPUT.

✔  Za 100% izboljšate nadzor in transparentnost med vsemi hierarhičnimi nivoji.

✔  Izboljšate zadovoljstvo zaposlenih.

✔  Dvignete kakovost in robustnost obdelave informacij v realnem času.

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH ORODIJ

ACP - Analysis of Causes for Problem

Reševanje problemov je trenutno kompetenca številka 1 v svetu. Najbolj razširjene metode na tem področju so: 8D poročilo, QC Story, A3, QRQC, usmerjeno izboljševanje, projekti eliminiranja kroničnih izgub po strukturi PDCA, DMAIC …

Z enim pripomočkom zajamemo celoten proces reševanja problemov!

Orodje ACP - Analysis of Causes for Problem, nam omogoča učinkovito reševanje dejanskih in potencialnih problemov - tako na operativni, kot na organizacijski ravni.

Tok informacij, ki ga narekuje orodje, je usklajen z vsemi naštetimi metodami, od začetnih korakov, skozi analizo osnovnega vzroka (ang. Root Cause Analysis), do vodenja in spremljanja učinkovitosti ukrepov.

SAM - small activity management

SAM - Small Activity Management

Vodenje klasičnih aktivnosti ali ukrepov v tabelarični obliki, označevanje pomanjkljivosti s kartončki (ang. tagging), obravnavanje skoraj dogodkov, reševanje preprostih problemov, delo v skupini, ugotavljanje osnovnega vzroka z analizo 5 x zakaj, to in še mnogo več, lahko nadomestite zgolj z enim pripomočkom, ki ga imenujemo SAM - Small Activity Management.

Poleg univerzalnosti, so močne točke orodja SAM še preprostost in vizualnost.

Ta način obsega tudi vizualen prikaz lokacije primera na sliki, dokumentiranje primera, enostavno reševanje osnovnega vzroka (v primeru nevarnega dogodka, ponavljajoče pomanjkljivosti …), neposredno obveščanje in potrjevanje aktivnosti

Z orodjem lahko odlično nadomestite klasično spremljanje aktivnosti v tabelarični obliki (Excel …), označevanje pomanjkljivosti s kartončki (ang. tagging), obravnavanje potencialnih rizikov za napako ali nezgodo …

DAM_icon

DAM - Daily Audit or Assessment Management

Auditi, presoje, opazovanja delovnega mesta (GEMBA WALK) …, so le nekateri načini nadzora, s katerimi lahko vzdržujemo ali izboljšujemo delovne standarde in nepogrešljiv element cikla PDCA.

Izziv, kako učinkovito voditi celoten proces določenega nadzora, rešuje orodje DAM – Daily Audit Management, s katerim lahko odlično nadomestite klasično izvajanje auditov in ostalih ocenjevanj s pomočjo vprašalnikov na papirju, kot tudi vodenje aktivnosti v tabelarični obliki (Excel …).

DAM – Daily Audit Management je programsko orodje za strukturirano izvajanje auditov, diagnostik in ostalih ocenjevanj na osnovi vprašanj ali kriterijev.

Ocenjevanje se izvaja s pomočjo računalnika, tablice ali pametnega telefona. Program zajema neposredno prilaganje dokaznega gradiva, obveščanje in vodenje korektivnih ali izboljševalnih aktivnosti, ki izhajajo iz ugotovitev ob ocenjevanju.

ESB - Enterprise Schedule Builder

ESB - Enterprise Schedule Builder

Sestanki, delo v skupinah in projekti so sestavni del vsakega poklicnega okolja. Omogočajo nam mreženje med zaposlenimi, delitev idej, seznanjanje s situacijo, delitev nalog, ki jih je potrebno izvesti, spremljanje realizacije, reševanje problemov … Ob preiskovanju naštetih delovnih tokov (work flow) se srečamo z mnogimi priložnostmi za izboljšanje:

 • Delovni procesi (vodenje sestankov, vodenje delovnih skupin, vodenje projektov) niso vodeni po načelih stalnega izboljševanja;
 • Podane ali izmenjane pomembe informacije se ne beležijo ali se izgubijo v zapisnikih, elektronski pošti …
 • Odstopanja od ciljev niso zaznana ali se vzroki ne analizirajo;
 • Nejasen INPUT in OUTPUT glede posamičnega sestanka, faze projekta, opravljenega dela v skupini ...
Z aplikacijo ESB – Enterprise Schedule Builder lahko učinkovito vodimo različne projekte in upravljamo delovna srečanja.

pmb

PMB - Performance Management Board

Med glavnimi izzivi s katerimi se soočamo vodilni, ni snovanje in oblikovanje vizije, temveč predvsem izvajanje izbrane poslovne strategije.

Poznamo več pristopov glede uresničevanja strategije in med najbolj izpopolnjenimi je zagotovo HOSHIN KANRI, pri katerem neposredno povežemo projekte operativne odličnosti z osebnimi cilji vodij, na vseh ravneh organizacije.

Učinkovitost pri uresničevanju strategije in sistematičnem vodenju, lahko izboljšamo z orodjem PMB - Performance Management Board, ki podpira skoraj celoten proces HOSHIN KANRI, s katerim lahko  vodimo ukrepe in projekte za uresničevanje zastavljenih ciljev. V primeru, da cilji morda niso doseženi, lahko odvisno od oblike težave, v kombinaciji z ostalimi orodji, rešujemo probleme na strukturiran način.

ACF

ACF - Analysis of Causes for Failure  

Podobno, kot rešujemo problem kakovosti, reklamacije …, lahko z namenom stalnega izboljševanja, postopamo tudi v primerih daljših zastojev, zaradi okvar na opremi. Ta način postopanja je zelo dobro znan vsem, ki izvajajo izvirno metodo TPM - Total Productive Maintenance. Preizkušeno metodo optimiziranja procesa kurativnega ali interventnega vzdrževanja smo digitalizirali z orodjem ACF - Analysis of Causes for Failure.

Z orodjem ACF delujemo usmerjeno glede:

 • optimizacije časa intervencije (izboljšanje povprečnega časa intervencij ;
 • preprečevanja okvar;
 • pridobivanja novih znanj in izkušenj;
 • zmanjševanja izgub in stroškov poveznih s kurativnim vzdrževanjem.

VCB - Visual Communication Board

Komunikacija olajšuje širjenje znanja in oblikuje odnose med ljudmi. Ljudje komuniciramo z osebno komunikacijo in tudi preko različnih nosilcev informacij. Programsko orodje VCB – Visual Communication Board omogoča splošno in lokalno elektronsko komunikacijo, kjerkoli v podjetju.

Dokumente je možno prikazovati na različnih zaslonih in v različnih oblikah. Npr. za prikazovanje obvestil na recepciji, opozoril za področje varnosti, prikazovanje različnih kazalnikov, spremljanje proizvodnje … (rešitev, ki nadomešča klasične prikaze na panojih). Program omogoča predstavitev informaciji, ki so vezane na aktivnosti v delovnih enotah ali procesih, v digitalni obliki, namesto na tablah ali drugih papirnih nosilcih informacij.

Rešitev lahko nadomesti klasičen način prikaza informacij in dokumentov na panojih oz. tablah, obenem vključuje modul za izvajanje internih anket, vključno z analitiko.

BDM - Business Document Management

BDM - Business Document Management

Vodenje dokumentov je eden od nepogrešljivih procesov v vsakem podjetju, ki obsega upravljanje, sledenje in shranjevanje dokumentov. BDM – „Business Document Management“ je sistem, ki nam je v pomoč pri organiziranju in prikazovanju dokumentov, ki jih potrebujete na posameznem delovnem mestu. Sistem obsega tako evidentiranje dokumentov, kot proces odobritve dokumenta, ki ga na koncu prikažemo na želenem mestu.

BDM omogoča organizacijo dokumentov glede na mesto prikaza in uporabe, z namenom, da imamo potreben dokument pri roki točno takrat, ko ga potrebujemo.


ŽELIM SPLETNO PREDSTAVITEV APLIKACIJE PERFORMANCE STORYBOARD
PERFORMANCE STORYBOARD V PRAKSI

Intervju Lip Bled_performance storyboard v praksi

Reševanje problemov v podjetju Lip Bled d.o.o., v digitalni obliki, postaja del vsakdana

Intervju z g. Bojanom Jakopičem, ki v podjetju LIP BLED d.o.o., skrbi za stalni napredek na vseh nivojih podjetja

Reševanje problemov v digitalni obliki

Digitalni cunami, ki so ga napovedovali v lanskem letu, se ni zgodil. Pač, spremembe se nikoli ne zgodijo čez noč, četudi so potrebne. Digitalizacija ni nekaj kar zadeva le posameznika ali skupino ljudi, to je nekaj kar zahteva celotno organizacijo oz.  podjetje. Lip Bled d.o.o. je  eno takih, ki je že pričelo kulturno preobrazbo procesov stalnega izboljševanja s pomočjo digitalne tehnologije. Za trenutek smo zmotili g. Bojana Jakopiča, odgovornega za stalne izboljševe, s katerim smo na kratko spregovorili o vitki proizvodnji, stalnih izboljšavah in digitalizaciji.

Vprašanje:

Podjetje LIP Bled je že vrsto let soočeno s trdo konkurenco v lesni industriji, v kateri je težko ustvarjati dodano vrednost. Iz tega razloga ste pred leti sprejeli strateško odločitev, da boste postavili lasten sistem proizvodnje na osnovi standardov in izkušenj iz avtomobilske industrije. Kako vidite prehojeno pot?

Odgovor:

Na začetku je bilo veliko neznank in pomislekov ali se lahko standardi, ki veljajo za avtomobilsko industrijo, lahko uveljavijo tudi v lesni industriji. Sedaj, po vsej prehojeni poti je slika veliko bolj Jasna. Metode in orodja, kot so 5S, TPM – Total Productive Miantenenace, Kaizen, Standardizacija, Lekcija na eno temo …., ki prihajajo iz avtomobilske industrije, lahko z manjšimi prilagoditvami, delujejo tudi v lesni industriji in zagotovo tudi v ostalih proizvodnih sistemih.

Vprašanje:

Kaj ste pridobili z vlaganjem v procese stalnega izboljševanja?

Odgovor:

Vsak vložek v optimizacijo proizvodnje se povrne večkrat. Prvi učinki so predvsem vizualni, delovni prostori so bolj urejeni in čisti, s časom se pojavijo tudi merljivi učinki z izboljšanjem KPI – ključnih kazalnikov uspešnosti, kot so : kakovost, produktivnost ... Ne gre zanemariti rasti števila zaposlenih, ki jih vedno bolj in z večjo zagnanostjo vključujejo pri aktivnostih izboljševanja. Šteje vsaka najmanjša izboljšava, ki dolgoročno veliko prinese k napredku.

Vprašanje:

Na katere ovire ste naleteli v praksi?

Odgovor:

Pri vseh spremembah se običajno pojavi odpor, vendar tukaj pri nas nismo imeli posebnih težav. Še največja ovira je vzdrževanje in izboljševanje doseženega nivoja. Zagotovo nas čaka še veliko dela, proces stalnega izboljševanja in odpravljanje potrat se nikoli ne zaključi. Tega se v podjetju Lip Bled d.o.o. zelo dobro zavedamo. Projekte optimizacije procesov nenehno nadgrajujemo z novimi, moja delovna funkcija je v celoti namenjena izboljševanju organizacije na vseh nivojih podjetja.

Vprašanje:

Kaj bi svetovali podjetjem, ki še razmišljajo o uvajanju procesov stalnih izboljšav in vitke proizvodnje?

Odgovor:

Globalizacija nas sili, da se nenehno trudimo in skušamo biti boljši, vložki v to niso zanemarljivi. Zagotovo je bolje, da se podjetje posveti temu, ko je v dobri kondiciji. Potrebna je jasna opredelitev vodstva in strategije, pravi metodološki pristopi, vključevanje vseh zaposlenih in stalno delo. Najbolje po načelu PDCA.

Vprašanje:

Na pohodu je digitalizacija, tudi na področju stalnega izboljševanja. Ob tem mislimo na aplikacijo PERFORMANCE STORYBOARD. Ste eno prvih podjetij v Sloveniji, ki je pričelo z uporabo orodja ACP (aplikacija za reševanje problemov) in orodja ACF (aplikacija za analizo vzrokov za okvare). Zakaj ste se odločili za ta korak?

Odgovor:

Za uspeh so potrebni ljudje, toda brez sodobne tehnolgije, še najbolj sposoben človek, težko prinese odlične rezultate. Jasno je, da živimo v dobi digitalizacije, ki prinaša vrsto prednosti v obvladovanju informacij in delovnih procesov. Prehod na digitalizacijo se ne zgodi čez noč in zagotovo ni smisleno čakati na zadnji trenutek, da se osvojijo nove tehnologije.

Vprašanje:

Kakšen je bil prehod iz papirnega načina dela, na digitalnega? Kaj to predstavlja za ljudi in kako je z redno uporabo?

Odgovor:

Digitalizacija res zahteva nove sposobnosti in predvsem spremembe ustaljenih navad. Sami se po nekaj meseceh še vedno nahajamo v fazi implementacije prvih orodij. Na srečo so ljudje hitro sprejeli novosti, mnogi so celo samoinicativno želi postati uporabniki nove tehnologije. Predvidevamo, da bomo potrebovali še nekaj mesecev, da še več zaposlenih osvoji samostojno uporabo orodij. Veseli smo, da zaenkrat napredujemo solidno.

Vprašanje:

Kako vidite vpliv digitalizacije na področju stalnega izboljševanja v prihodnje?

Odgovor:

Vsak dan spoznavamo nove možnosti in prednosti, ki nam jih nudijo digitalna orodja. Na področjih, kjer smo prešli na računalniške rešitve, se zagotovo se ne bomo več vrnili na papir in stare načine dela, ker smo bistveno pridobili na času, sledljivosti in preglednosti.  Vsekakor je težko napovedati prihodnji razvoj digitalizacije in uporabo v praksi, vendar imam občutek, da se bo tako, kot v vsakdanjem življenju nasploh, digitalizacija kmalu uveljavila v širšem obsegu.

Gospodu Jakopiču se zahvaljujemo za čas in informacije, ki jih je delil z nami. Njemu in podjetju Lip Bled d.o.o., pa želimo še naprej veliko uspeha pri delu.