ZABLUDE O METODI TPM

METODA TPM – POGOSTE ZMOTE V PRAKSI

METODA TPM - POGOSTE ZMOTE V PRAKSI

Čeprav ima metoda TPM - Total Productive Maintenance, bogato zgodovino in je razširjena po vsem svetu, pogosto naletimo na napačno tolmačenje in pomanjkljivo izvedbo v praksi. V tem primeru uporabimo metodo TPM zgolj za operativne namene, vendar ne kot učinkovito orodje menedžmenta. Osnovni cilj metode TPM je obvladati vse ključne kazalnike uspešnosti (performance), ki so vezani na koriščenje proizvodnih sredstev. Zapisali smo nekaj najbolj pogostih zmot o metodi TPM, ki jih srečujemo v praksi:

 

Trditev: »TPM je način za izboljšanje vzdrževanja«.

Odgovor:

TPM je vsesplošna organizacijska strategija za izboljšanje učinkovitosti proizvodih sredstev in ne le metoda za izboljšanje vzdrževanja. Osnovni cilj metode TPM je doseči maksimalno učinkovitost ali tudi izkoriščenost proizvodnih sredstev, ki jo merimo s kazalnikom SU - skupna učinkovitost ali OEE - Overall Equipment Effectiveness. M v kratici TPM pomeni »Maintenance« - vzdrževanje in tudi menedžment, ki nosi odgovornost za vodenje in uspešno vključevanje metode v splošno strategijo podjetja.

 

Trditev: »TPM je program, ki ga je dobro ali potrebno izvesti«.

Odgovor:

TPM ni cilj ali priporočljiv program izvedbe. Metoda TPM je strategija stalnega izboljševanja, ki temelji na obvladovanju ključnih kazalnikov uspešnosti.

Zelo pogosta težava pri izvedbi metode je, da se obravnava preveč operativno in premalo strateško. K izvajanju TPM pristopamo aktivno, vse želimo realizirati čimprej, namesto da bi delovali kontinuirano in iskali trajne rešitve ter koristi. Razlog za to so največkrat stalni pritiski po zahtevanih količinah, kakovosti in zniževanju stroškov, ki zahtevajo hitro ukrepanje. Vodilni in izvajalci v vsakdanjem delovnem ritmu nimajo ali si ne vzamejo dovolj časa, da bi v celoti razumeli vire svojih težav in bi dejansko znali povezati izvedbo metode TPM z zastavljenimi cilji.  

 

Trditev: »TPM je avtonomno vzdrževanje (čiščenje in urejanje strojev), ki ga izvaja proizvodnja«.

Odgovor:

TPM je sistematično delo, točno usmerjeno v odpravljanje glavnih izgub ali potrat na proizvodnih sredstvih in ne le vzdrževanje, ki ga izvaja proizvodnja.

Mnogi se pohvalijo, da izvajajo TPM, da prenašajo aktivnosti vzdrževanja tudi na delavce v proizvodnji.

Ali menite, da bi se upravičeno imenovala »celovito«, če bi metoda obsegala zgolj vzdrževanje, ki ga izvaja delavec v proizvodnji? V tem primeru bi se verjetno imenovala OPM  - Operater Productive Maintenance / Operaterjevo produktivno vzdrževanje. Tako imenovano samostojno vzdrževanje jap. JISHU HOZEN, ki ga izvaja operater v proizvodnji, je le ena osmina (ali prvi steber) obsega metode TPM.

 

Trditev: » TPM je program vzdrževanja, ki se izvaja na kritični opremi«.

Odgovor:

TPM je postopanje, ki zagotavlja zanesljivo delovanje vitalnih proizvodnih sredstev in je osredotočeno v nenehno odpravljanje vseh potrat proizvodne učinkovitosti. Pri tem je nujno sodelovanje vseh (inženiringa, proizvodnje, vzdrževanja, tehnologije, službe kakovosti, partnerjev, vodstva ...), ki prispevajo k maksimalni izrabi proizvodnih sredstev in ne posamična aktivnost na ozkem grlu, kritični opremi ali nekje v proizvodnji.

 

Trditev: »TPM je preventivno vzdrževanje«.

Odgovor:

Preventivno vzdrževanje je le ena izmed oblik ali opcij celovitega produktivnega vzdrževanja in ne najoptimalnejša oblika vzdrževanja. Preventiva je lahko rešitev v mnogih primerih, vendar ne vedno. V določenih primerih je lahko strošek preventivnega vzdrževanja mnogo višji od zastoja in s tem povezanih stroškov. Zato je še zlasti pomembno, da redno optimiziramo primere najdaljših zastojev, na primer z orodjem ACF – Analysis of Causes for Failure. TPM, torej ni zgolj preventivno vzdrževanje, temveč mnogo aktivnosti, ki zagotavljajo optimalno razmerje med stroški in učinkovitimi proizvodnimi sredstvi.

 

Trditev: »TPM je vodenje s strani inženiringa ali vzdrževanja«.

Odgovor:

TPM je kulturna preobrazba ali strategija, ki jo vodi vrh menedžmenta z zelo jasnimi poslovnimi pričakovanj in ne vodenja s strani inženiringa ali vzdrževanja. Z metodo TPM vsaka funkcija in oseba nosi svoj del odgovornosti za optimalno izkoriščenost proizvodnih sredstev. Nemogoče je, da bi operater, vodja proizvodnje ali vzdrževanja … poskrbel za zasedenost kapacitet. Kazalnik za skupno učinkovitost (ang. OEE), ni operativni, temveč je eden ključnih kazalnikov menedžmenta. Edino menedžment skozi strategijo, taktiko in usmerjanjem razpoložljivih virov v skladu z vizijo razvoja podjetja lahko doseže, da TPM, kot tudi vsa ostala »LEAN« orodja, delujejo.

 

Trditev: »TPM je teoretični postopek navdahnjen s strani svetovalcev, ki zagovarjajo načela »LEAN«.

Odgovor:

TPM je preizkušena metoda za spopadanje z glavnimi izgubami na opremi in ne modern postopek, ki ga promovirajo teoretiki ali svetovalci. Prvič so to dokazali v Toyoti z vključevanjem metode v svoj sistem proizvodnje (TPS - Toyota Production System) in rezultati v poznih šestdesetih letih. TPM ni pristop, ki lahko deluje ednino na Japonskem, temveč je to uspelo že mnogim podjetjem in kulturam sveta. TPM ne uvajamo zgolj zato, ker bi bilo to moderno, temveč predvsem zaradi koristi, ki jih prinaša. Metoda TPM se pogosto razume kot teorija, ker učinki ne pridejo čez noč. V začetnih fazah uvedbe opazimo učinke kot so: očiščen stroj ali zamenjan del. S pravilnim in sistematičnim delom pa se pokažejo tudi merljivi učinki: višja produktivnost, nižji stroški, manj reklamacij ...

Poleg vseh pozitivnih direktnih in merljivih vplivov, pa metoda TPM prinaša še ostale posredne učinke, kot je razvoj ali rast zaposlenih in izboljšanje delovnega okolja v podjetju ter širše.

 

Trditev: »TPM je ena izmed številnih možnosti za boljšo učinkovitost proizvodnih sredstev in zmanjšanje stroškov«.

Odgovor:

TPM je edina dokazana kultura dela, ki zagotavlja učinkovita proizvodna sredstva z nižjimi stroški in ne ena izmed številnih možnosti za izboljšanje učinkovitosti sredstev ter zmanjšanje stroškov. Izboljšanje učinkovitosti lahko zagotovo dosežemo na več načinov, vendar je ob tem pomembno tudi kako jih dosežemo, da smo pri tem dovolj strukturirani, učinkoviti in predvsem celoviti. V tem pogledu težko najdemo bolj izdelano in uporabno orodje v ta namen kot je metoda TPM. Res pa je, da obstaja mnogo pristopov ali metod, ki v neki meri posnemajo ali se dotikajo metode TPM. V tem primeru je dobro ugotoviti, kako ta metoda in posledična praksa, odstopa glede na referenčno metodo TPM, ki jo določa JIPM – Japan Institute of Plant Maintenance.

 

Trditev: »TPM je uvedba stebrov in orodij, ki nam prinesejo koristi«.

Odgovor:

TPM je sistematično in premišljeno izvajanje strukturiranih aktivnosti in ne uvedba stebrov ter orodij v upanju, da bodo prinesla koristi.

Dejstvo je, da vse več investiramo v stroje in opremo, toda temeljni dejavnik tega pogosto ostaja prezrt: učinkovita proizvodna sredstva, ki obratujejo z najnižjimi stroški so bistvo ustvarjanja dobička.

Glede na to, da so oprema in stroji ena največjih naložb v podjetju, bi bilo smiselno, da je učinkovitost opreme za družbo pomembna ravno tako, kot zdravje, varnost okolja in kakovost. Ampak to je redko! Podjetja vseskozi poudarjajo ravno pomen kakovosti, varnosti in okoljske politike, medtem ko se na vlaganje v izkoriščenost proizvodnih potencialov pogosto pozablja. Še zlasti se zanemarja spoznanje, da le dobro delo (dobra izvedba metode TPM) in ne zgolj kakršnekoli aktivnosti na tem področju prinesejo tudi rezultate.

 

Trditev: »TPM je način dela za reševanje izgub na proizvodnih sredstvih«

Odgovor:

TPM je proaktivni pristop, ki je usmerjen predvsem v preprečevanje izgub, ko se iščejo in obravnavajo viri izgub in ne izvajajo zgolj korektivni ukrepi ali odpravljajo dejanske že nastale težave.

 

Trditev: »TPM je izobraževanje za vse vpletene«.

Odgovor:

TPM je v prvi vrsti pristop za usposabljanje in spodbujanje odgovornih, da pravilno upravljajo ter vzdržujejo sredstva, v nadaljevanju pa sistemsko vodeno ali uporabljeno orodje. Usposabljanja so konkretna in osnovana na primerih dejanskih izgub in z namenom ugotavljanja in preprečevanja izgub.

 

Trditev: »TPM je metoda za izboljšanje operativnega postopanja«.

Odgovor:

Vsakdo, ki si ogleda proizvodne procese z rešitvami TPM (Kaizen, vizualni menedžment, standardizacija …) vidi predvsem rezultate, ne vidi pa celega procesa, ki je pripeljal do tega. S hitrimi prenosi videnih idej in dobrih praks, se vsakdo kmalu sooči s problemom, da ni dosegel trajnega uspeha. Brez sistemske postavitve metode in brez stalnega izboljševanja organizacijskega  postopanja, pogosto stagniramo, kar pomeni nazadujemo.

 

Ključne točke:

 • Potrebno se je naučiti, kaj pomeni TPM v smislu vitke organizacije.
 • TPM je potrebno vključiti v osnovno politiko tovarne.
 • Izvedbo oblikujemo v skladu s stebri in načeli metode TPM.
 • Aktivnosti TPM naj vodi vodstvo (ne določeni animatorji in podobno).
 • Skupine in delovišča TPM se oblikujejo v skladu z nivoji in cilji podjetja.
 • Standarde delovanja TPM je potrebno nenehno razvijati in izboljševati.
 • Potrebno se je osredotočiti na rezultate in ne na program TPM ali samostojno vzdrževanje.
 • Razvoj in napredovanje TPM določimo kot enega izmed glavnih projektov podjetja.
 • Poskrbimo za TPM organizacijo, ki zagovarja standarde in načela metode (na 300 zaposlenih vsaj ena odgovorna oseba za metodo TPM …).
 • Aktivnosti usmerimo v najbolj težavne dele procesa, ki bi jih bilo potrebno izboljšati (težavna oprema, izgube, visoki stroški vzdrževanja, zamujanje rokov…).
 • TPM aktivnosti in rezultate vidno predstavimo (merjenje, analize, dokumentiranje …).
 • Zagotovimo sistematično identificiranje in odpravljanje glavnih izgub na proizvodnih sredstvih.
 • TPM pridobitve standardiziramo in jih prenašamo na ostale procese.

 

Ali bi se tudi vi in vaši sodelavci radi naučili kaj več o izvirni metodi TPM? Vabimo vas, da se prijavite na TPM AKADEMIJO, ki je najbolj izčrpen program izobraževanja na tem področju v Sloveniji.

 

Vsi, ki bi se želeli prepričati kako uspešni ste v izvajanju metode TPM in kakšne priložnosti imate za izboljšanje, nas lahko kontaktirate na e-naslov: info@demetra-leanway.com, da vam predstavimo metodo in se dogovorimo za izvedbo TPM DIAGNOSTIKE.