TPM - Total Productive Maintenance

ali celovito produktivno vzdrževanje

 

Celovito produktivno vzdrževanje (TPM) je metoda, katere cilj je izboljšati zanesljivost opreme, povečati učinkovitost delovanja ter optimizirati produktivnost v organizaciji. Osredotoča se na osveščanje zaposlenih, da prevzamejo odgovornost za vzdrževanje opreme in uvajanje kulture stalnega izboljševanja.

TPM ali celovito produktivno vzdrževanje je strategija ali kulturna preobrazba, ki vključuje celo podjetje in jo vodi vrh menedžmenta z zelo jasnimi poslovnimi pričakovanji. Osredotoča se na osveščanje zaposlenih, da prevzamejo odgovornost za vzdrževanje opreme in uvajanje kulture stalnega izboljševanja. Vodilno osebje torej uvaja nova delovišča, določa stebre, orodja in metode na osnovi potencialnih in dejanskih izgub ter ciljev. Animacijo TPM ne izvaja za to zadolženo osebje, temveč vodje, ki tudi diagnosticirajo, preoblikujejo izvajanje in pomagajo pri iskanju rešitev.

Definicija in osnovne značilnosti:

  • Celovito produktivno vzdrževanje (TPM) je celovit pristop k vzdrževanju opreme, ki vključuje celotno organizacijo.
  • TPM si prizadeva zmanjšati čas nedelovanja opreme zaradi okvare, napake ali nesreče, z aktivnim vključevanjem vseh zaposlenih.
  • Spodbuja preventivno vzdrževanje in poudarja proaktivne ukrepe za zagotavljanje optimalne delovne uspešnosti opreme.
  • TPM se osredotoča na izboljšanje učinkovitosti (OEE) in učinkovitosti opreme, z odpravljanjem izgub in izmetov.

 

Namen TPM:

  • Glavni namen TPM je maksimalno izkoristiti učinkovitost opreme in zmanjšati izgube v proizvodnih procesih.
  • TPM si prizadeva za vzpostavitev kulture stalnega izboljševanja, v kateri zaposleni na vseh ravneh aktivno sodelujejo pri vzdrževanju in izboljševanju opreme.
  • Spodbuja občutek lastništva, odgovornosti in ponosa pri zaposlenih glede vzdrževanja opreme.

 

Ključni cilji doseženi s TPM:

a) Izboljšanje celotne učinkovitosti opreme (OEE):

  • TPM si prizadeva izboljšati OEE, ki meri razpoložljivost opreme, učinkovitost delovanja in stopnjo kakovosti.
  • Z zmanjševanjem časa nedelovanja, okvar in napak, TPM povečuje OEE, kar vodi v izboljšano produktivnost in dobičkonosnost.

b) Ničelne okvare opreme in nesreče:

  • TPM si prizadeva odpraviti okvare opreme in nesreče z uporabo proaktivnih praks vzdrževanja, pregledov in usposabljanja.
  • S tem zagotovimo varnejše delovno okolje, zmanjšamo motnje in izboljšamo dobro počutje zaposlenih.

c) Avtonomno vzdrževanje:

  • TPM spodbuja operaterje opreme, da opravljajo rutinska vzdrževalna dela za preprečevanje poslabšanja stanja opreme in za zgodnje odkrivanje težav.
  • S pooblaščanjem zaposlenih za avtonomno vzdrževanje se izboljša zanesljivost opreme in zmanjša odvisnost od vzdrževalnih ekip.

d) Zmanjšanje skupnih stroškov:

  • Z optimizacijo vzdrževalnih strategij in zmanjšanjem okvar opreme TPM zmanjšuje stroške vzdrževanja ter zmanjšuje izgube v proizvodnji.
  • Spodbuja učinkovito dodeljevanje virov, zmanjšanje zalog ter odpravljanje nepotrebnih izdatkov.

e) Kultura stalnega izboljševanja:

  • TPM spodbuja kulturo stalnega izboljševanja z vzpodbujanjem zaposlenih, da identificirajo in izvajajo majhne izboljšave pri opremi in procesih.
  • Spodbuja redne sestanke skupin, izmenjavo znanja ter tehnike reševanja problemov, kar vodi v inovacije in izboljšano učinkovitost.

 

Celovito produktivno vzdrževanje (TPM) je metoda, ki se osredotoča na maksimiranje zanesljivosti opreme, učinkovitosti delovanja ter produktivnosti. Z vključevanjem zaposlenih na vseh ravneh TPM ustvarja kulturo stalnega izboljševanja in lastništva, kar vodi v zmanjšanje časa nedelovanja, izboljšano delovanje opreme ter prihranke pri stroških. Implementacija TPM omogoča organizacijam v dinamičnem poslovnem okolju doseči višje ravni operativne odličnosti in konkurenčnosti.

 

Pridružite se naši TPM AKADEMIJI, zaokroženi celoti šestih delavnic, kjer boste spoznali izvirno osnovo metode, kot to določajo standardi »JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance«. Delavnica bo podprta s konkretnimi izzivi iz vsakdanje prakse.

OBSEG METODE TPM JE ODVISEN OD CILJEV, KI JIH ŽELIMO DOSEČI

Metoda TPM