Metoda TPM - Total Productive Maintenance

TPM - Total Productive Maintenance, v slovenskem jeziku poimenujemo celovito produktivno vzdrževanje, ki v samem nazivu niti ne razkriva svoje velike razsežnosti. Je metoda menedžmenta za izboljšanje učinkovitosti proizvodne opreme in je po zasnovi dovolj univerzalna, da jo lahko uporabimo v vsakem proizvodnem sistemu, ne glede na razvojno stopnjo organizacije. V ospredje postavlja vzdrževanje, kot potreben in zelo pomemben del poslovanja. V tem primeru vzdrževanje ne velja več kot neprofitna dejavnost ali strošek, kot največkrat razumemo aktivnost vzdrževanja. Formalno so jo zasnovali leta 1971 na Japonskem in je danes nepogrešljiv del celovite kulture, praktično v vsej industriji.

Osnovne značilnosti metode TPM so:

  • Aktivnosti so konkretne in osredotočene v odpravljanje vseh vrst izgub proizvodne učinkovitosti,
  • TPM vključuje vse zaposlene in se opira na skupinsko delo pri uresničevanju idej za izboljšanje,
  • krepi občutek delavca za lastništvo, za njihovo opremo in delovni prostor,
  • vzpostavlja sisteme za vzdrževanje opreme in proizvodnjo ter podaljšanje življenjske dobe strojev,
  • omogoča vsem zaposlenim, da stalno pridobivajo dodatne sposobnosti in znanja.

 

Kakšen je namen metode TPM?

Namen metode TPM je doseči maksimalno učinkovitosti proizvodnje, oziroma izkoristiti stroje do skrajnih mej in obenem vzpostaviti ustvarjalno vzdušje ter večje zadovoljstvo  zaposlenih pri delu. Zasnova v osmih osnovnih stebrih določa korake izvedbe za vse funkcije v podjetju: menedžment, proizvodnjo, vzdrževanje, tehnologijo, terciarne službe, dobavitelje ...

TPM ali celovito produktivno vzdrževanje, je strategija ali kulturna preobrazba, ki vključuje celo podjetje in jo vodi vrh menedžmenta z zelo jasnimi poslovnimi pričakovanji. Vodilno osebje uvaja nova delovišča, določa stebre, orodja in metode na osnovi potencialnih in dejanskih izgub ter ciljev. Animacijo TPM ne izvaja za to zadolženo osebje temveč vodje, ki tudi diagnosticirajo, preoblikujejo izvajanje in pomagajo pri iskanju rešitev.

Med bolj pomembnimi cilji, ki jih dosežemo z metodo TPM so:

  • odpraviti vse izgube v hitro spreminjajočem se gospodarskem okolju,
  • proizvajati izdelke brez popravila ali izmeta - kupcu zagotavljati izdelke brez napak,
  • zmanjševati stroške,
  • proizvajati zahtevane količine v najkrajšem možnem času.

 

Pridružite se naši TPM AKADEMIJI, zaokroženi celoti šestih delavnic, kjer boste spoznali izvirno osnovo metode, kot to določajo standardi »JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance«. Delavnica bo podprta s konkretnimi izzivi iz vsakdanje prakse.

OBSEG METODE TPM JE ODVISEN OD CILJEV, KI JIH ŽELIMO DOSEČI

Metoda TPM