Lean manager

LEAN MANAGER | OPERATIONAL EXCELLENCE MANAGER

LEAN MANAGER | OPERATIONAL EXCELLENCE MANAGER

Veliko je bilo že napisanega ali povedanega o tem, kako doseči in tudi vzdrževati poslovno odličnost. Katere preizkušene metode vodenja je potrebno izvajati, kako uvajati spremembe, zakaj je potrebno v postopke vključiti vse zaposlene in zakaj so pri tem ljudje najpomembnejši.

 

Zasluge za uspeh si lahko vedno pripišejo predane delovne ekipe, vodje, ki skrbijo, da se delajo prave stvari in menedžment, ki vse to nadzoruje. V uspešnih zgodbah pa običajno nastopa še nekdo, vodja ali menedžer operativne odličnosti ali LEAN-a - LEAN MANAGER | OPERATIONAL EXCELLENCE MANAGER. To je kader, ki izvaja različne operacije, od usposabljanj, promocije, organizacije, Coachinga, priprave strategije … in skrbi, da se vsi delovni procesi nenehno izboljšujejo. Njihova odgovornost ni izvajanje samih procesov izboljšanja, temveč razvoj kompetenc, metod, orodij, pristopovstalnega izboljševanja.

LEAN MANAGER

Zakaj je Operational Excellence / Lean-Manager potreben?

Kar zadeva proizvodna podjetja, obstajajo različne oblike horizontalnega, vertikalnega in tudi navzkrižnega vodenja. Vodje običajno delujejo v okvirih svoje odgovornosti, funkcije ali procesa. Glede na to, da je potrebno danes zagotoviti vsakodnevno izboljševanje na vseh področjih, da je potrebno razvijati sisteme, metode izboljševanja in pristope, je to vlogo težko opravljati »neprofesionalno«. Lean Manager je neke vrste visoko usposobljen specialist, ki zna razvijati sisteme, predlagati strategije, kot tudi usposabljati in voditi posamezne operativne, kot tudi organizacijske aktivnosti. Običajno zaseda pozicijo, ki je tesno povezna z vodstvom in mu daje primerno avtoriteto in avtonomijo.

 

Uveljavljanje načel vitke proizvodnje zahteva transverzalno pozicijo, zato Lean manager običajno ne nastopa v okviru neke druge službe, kot na primer tehnologije, službe kakovosti, temveč je to samostojna pozicija, ki se nahaja v okviru vodstva ali samostojnega LEAN oddelka. Položaj LEAN managerja v organizaciji je ključnega pomena, ravno tako kot celovita zasnova sistema proizvodnje.

Primer LEAN ORGANIZACIJE, kjer nastopa LEAN MANAGER

Primer LEAN ORGANIZACIJE, kjer nastopa LEAN MANAGER

Kako postati LEAN MANAGER | Operational Excellence Manager?

Lean Manager | Operational Excellence Manager nihče ne postane čez noč, temveč se ta profil razvija postopoma, skozi različne poklicne poti, ki lahko trajajo leta ali tudi desetletja. Večji proizvodni sistemi, ki delajo bolj resno na optimizaciji delovnih procesov, imajo v svojih vrstah vsaj 1 polno zaposleno osebo na 300 do 500 zaposlenih. To ni nujno LEAN MANGER. Lahko je tudi neka druga vloga, ki jo definiramo kot inštruktor, tehnolog, animator, koordinator, vodja, ki nosi določene odgovornosti, da se izvajajo procesi izboljševanja in optimizacije.

 

V določenih sistemih, predvsem japonskih, imajo neke vrste LEAN (*Kaizen – sistem stalnih izboljšav) strokovno osebje na vsakih 150 zaposlenih. Njihove naloge in kompetence so odvisne od nivoja kjer nastopajo, ali je to na nivoju oddelka, obrata, tovarne ali na nivoju skupine – globalno. Natančno primerjavo med organizacijami je zelo težko narediti, kajti pogosto nastopajo v teh vlogah kadri, ki so v osnovi tehnologi, vodje proizvodnje ali celo direktorji podjetja. To je še zlasti značilno za manjša podjetja, od 150 do 100 zaposlenih, za katere se priporoča, da naj bi med zaposlenimi imeli nekoga, ki bi posvečal vsaj pol svojega časa v namene izboljšanja vseh delovnih procesov, tudi vodenja in ne bi skrbeli zgolj za optimizacijo dela posameznega stroja in podobno.

 

Združiti svoje delovne obveznosti in obenem učiti ter podpirati vse ostale pri razvijanju kulture nenehnih izboljšav in optimizaciji procesov ni enostavno. Poleg tega so časi, ko si je bilo mogoče ustvariti konkurenčno prednost z vlaganjem v opremo, že zdavnaj mimo. Konkurenca in zahtevnost kupca nas sili, da vse več vlagamo v razvoj organizacije – delovnih procesov in kompetenc zaposlenih (znanje, veščine in vedenje). Doseženi cilji in dobiček že dolgo niso več merilo uspeha. Šteje inovativnost, število izboljšav na zaposlenega, zadovoljstvo vseh deležnikov, torej tudi zaposlenih in ne zgolj kupcev, uspeh pri odpravljanju potrat, sposobnost narediti več, z manj vložka ... To zahteva vse več vsakodnevnega angažiranja, da čim bolje izkoristimo vse razpoložljive vire, kar še dodatno kliče po poklicih, ki delujejo na področjih optimizacije delovnih procesov.

 

Poklicna pot posameznika, od »LEAN pripravnika« do eksperta - Lean Managerja | Operational Excellence Managerja, je lahko zelo dolga. Zelo malo je organizacij, ki imajo razvoj teh kadrov rešeno interno in se tega lotevajo sistematično v smislu razvoja internih poklicev na področju LEAN-a. Za orientacijo, si lahko ogledamo različne nivoje strokovnosti na področju LEAN-a, ki smo ga povzeli po modelih nekaterih podjetij s katerimi sodelujemo v svojih projektih optimizacije:

NIVO STROKOVNOSTI OPIS
Ekspert –
LEAN OP EX MANAGER
• Razume okoliščine
• Sprejema večje (tudi strateške) odločitve
• Ima vizijo kaj je mogoče
• Se mu ni potrebno opirati na smernice ali pravila
• Sposoben je razviti rešitve izven začrtanih okvirjev
• Obvlada »Coaching«
• Razmišlja izven ustaljenih okvirjev »Out of Box«
Strokovnjak • Razume procese
• Razvija sistemske rešitve
• Zna določiti prioritete
• Metode zna prilagoditi situaciji
• Prevzema odgovornost za svoje delo
Izvajalec • Rutinirano izvaja standardizirane procedure
• Usposablja in predlaga sistemske rešitve
• Zna določiti prioritete
• Večino nalog zna izvesti samostojno
Začetnik • Izvaja metode in orodja optimizacije
• Delno zaznava situacije
• Vse je enako pomembno
• Potrebuje podporo mentorja
Pripravnik • Spoznava metode in orodja optimizacije
• Izvaja manj zahtevne postopke
• Potrebuje veliko navodil in usmerjanja
• Težko objektivno oceni situacijo

Vloga Lean managerja

Lean menedžerji najpogosteje izhajajo iz študija inženiringa, industrijskega inženiringa, poslovne administracije ali podobno. Poleg formalne izobrazbe štejejo največ osebne delovne izkušnje in opravljeni posebni programi glede »LEAN« usposabljanj doma in v tujini. Od osebe, ki nastopi delo LEAN MANAGERJA, se pričakuje suvereno vodenje, organizacijske in komunikacijske veščine, samodisciplina in ostale kompetence, ki so potrebne za opravljanje nalog, kot so:

 

 • Vzpostavitev vodenja in nadzor učinkovitosti;
 • Spremljanje doseganja ciljev v sodelovanju z vodji;
 • Razvoj, izvajanje in spremljanje standardiziranih vitkih procesov, orodij / metod in KPI
 • Prepoznavanje potencialov za izboljšave;
 • Vodenje, načrtovanje in izvajanje projektov optimizacije;
 • Načrtovanje in izvajanje delavnic in tečajev o metodah vitke ali LEAN organizacije;
 • Razvoj skupine za promocijo in implementacijo postopkov vitke organizacije;
 • Priprava načrta strateškega in operativnega razvoja LEAN menedžmenta;
 • Sodelovanje in spremljanje uvedbe procesov LEAN proizvodnje;
 • Razvoj LEAN razmišljanja in razvoj kulture vseh zaposlenih;
 • Sodelovanje pri nadaljnjem razvoju, optimizaciji in digitalizaciji proizvodnih procesov in opreme;
 • Proaktivna podpora vodjem in menedžmentu;
 • Koordinacija in načrtovanje potrebnih virov …

 

Za prihodnost organizacije je verjetno najpomembnejša izbira pravih ljudi na ključnih delovnih mestih.

 

Ambiciozen, strokoven in izkušen Operational Excellence / Lean-Manager lahko bistveno okrepi delovanje vaše organizacije. Takšni posamezniki ne nadzirajo zgolj taktične uspešnosti vsakodnevnih dejavnosti, temveč zagotavljajo tudi uspešne strateške odločitve vodstva. Podoba ali status posameznika, izbranega za to vodilno vlogo, sporoča KULTURO, ki jo organizacija poskuša ustvariti.

Potrebo po tem kadru smo prepoznali tudi v našem podjetju, zato smo na osnovi bogatih znanj in izkušenj razvili ekskluzivni program usposabljanja za LEAN ali OPERATIONAL EXCELLENCE MANAGERJA.

KDO JE LEAN MANAGER?

caret-down caret-up caret-left caret-right
BOJAN ŠINKOVEC DEMETRA Lean Way d.o.o.

"Lean manager je ekspert, ki ima sposobnosti navduševanja in premikanja človeških virov iz cone udobja v cono napredka."