Okvare strojev in naprav, ki najbolj bolijo

KAKO REŠEVATI OKVARE STROJEV IN NAPRAV, KI NAJBOLJ BOLIJO?

KAKO REŠEVATI OKVARE STROJEV IN NAPRAV, KI NAJBOLJ BOLIJO?

Strukturirano reševanje daljših odpovedi z orodjem ACF

 

Odpoved stroja je dogodek, ki nikoli ni prijeten, še zlasti, če traja predolgo. Toda, kaj je za »nekoga« še sprejemljiv čas trajanja zastoja? Ugotavljamo, da imajo podjetja glede tega vprašanja zelo različne poglede in tudi postopanje. Dovolite, da vam zaupamo dobro prakso.

 

Tako, kot za večino metod stalnega napredovanja, velja podobno tudi za orodje ACF - Analysis of Causes for Failure. Pristop se je sprva razvil na Japonskem v Toyoti.

 

Orodja za strukturirano reševanje odpovedi so bila že pred desetletji domena avtomobilske industrije, vendar so se od tam razširila na vso industrijo, kajti večji izpadi bolijo tudi ostale, ki proizvajajo izdelke z nižjo dodano vrednostjo. Tukaj ne govorimo o nekaj tisoč evrih, temveč o več sto tisoč evrih ali celo milijonih, ki jih lahko privarčujemo na tak način. Torej, ta svetovna praksa se je prenesla tudi v mnoga slovenska podjetja, ob tem, da smo v podjetju DEMETRA Lean Way d.o.o., to prakso nadgradili še z računalniško aplikacijo. V tem primeru okvare ali odpovedi lahko obdelujemo bistveno učinkoviteje, kot v klasičnih procesih, kjer izpolnjujemo obrazce ročno na papir in podobno.

 

Strukturirano obravnavanje daljših odpovedi, bi »moral« praktično uveljavljati vsak dober gospodar, ki mu ni vseeno, kako potekajo intervencije, ki skuša preprečiti prihodnje podobne okvare in se želi tudi nekaj naučiti iz pretekle situacije.

 

Podobno, kot rešujemo npr. probleme kakovosti, reklamacije, lahko postopamo tudi ob daljših odpovedih, ki nas veliko stanejo.

 

Reševanje daljših odpovedi poteka povsem drugače, kot v primeru kroničnih okvar, ki jih ugotavljamo po nekem obdobju. To je agilen način postopanja, ko pristopimo k reševanju takoj, ko se odpravi okvara in se vzpostavi proizvodnja.

 

Sistem ali proces, kot ga zahteva ACF, implementiramo skozi izvirno metodo TPM - Total Productive Maintenance in ga v glavnih točkah lahko opišemo kot:

 

 • obravnavanje večjih odpovedi (to so odpovedi daljše od določenega časovnega mejnika) na standarden in strukturiran način;
 • obvezen način postopanja ob vseh večjih (daljših odpovedih) zaradi okvar;
 • pridobivanje izkušenj in izvedba izboljšav glede:
  • ugotovljenih osnovnih vzrokov za nastanek okvare;
  • načina postopanja ob odpovedih – intervencijah;
  • zniževanja stroškov vzdrževanja;
  • izboljšanja sposobnosti zaposlenih ...

Tukaj nastane veliko pomembnih informacij, ki jih je potrebno obdelati, kar pomeni ob delu v papirni obliki, velik izziv.

Z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju, smo ugotovili, da bi lahko ta problem rešili z računalniško tehnologijo, aplikacijo ACF.

 

Kaj smo pridobili s tem, smo opisali v spodnji tabeli:

Izzivi pri klasičnem načinu obravnavanja daljših odpovedi Prednosti aplikacije ACF
Obravnavanje primerov temelji na obrazcih v papirni obliki ali enostavnih elektronskih obrazcih. Iskanje preteklih ali želenih informacij, še zlasti za nazaj, zahteva veliko časa. Obravnavanje primerov temelji na metodološko podprtem programskem orodju, v elektronski oz. digitalni obliki.
Pregledi po zgodovini so enostavni in hitri.
Da zagotovimo vodenje, je potrebno določene aktivnosti z odgovornimi in roki, prepisovati v posebne sezname. Ni potrebe po dodatnem prepisovanju aktivnosti. Vodenje se lahko izvaja kjerkoli.
Zaradi prenašanja aktivnosti iz analize v drug dokument se izgublja povezava med analizo in določenimi aktivnostmi. Potrebno je več časa za smiselno povezovanje med problemom in rešitvami. Razvidna je neposredna povezava med analizo in izvedenimi ukrepi.
Vpisovanje v dokumente oz. obrazce poteka v večji meri na roke ali s pomočjo računalnika v tekstovni obliki. Pisanje zahteva več časa, branje ravno tako. Določene vsebine v računalniku se zapisujejo s tipkanjem, ali zgolj s klikom na gumb, kar omogoča bolj enotno in enostavno uporabo.
Spremljanje realizacije je nezanesljivo, učinki izvedenih aktivnosti se ne merijo ali zelo težko. Spremljanje realizacije je pregledno, učinki izvedenih aktivnosti se merijo neposredno.
Pri analizah osnovnega vzroka je potrebno veliko korekcij in spretnosti. Analiziranje osnovnih vzrokov za problem ali napako je enostavno in pregledno.
Ročno zapisani podatki, ki so uporabljeni pri reševanju, se statistično skoraj ne obdelujejo. Podatki se lahko statistično obdelujejo. V vsakem trenutku je razviden trend napredovanja. Pridobljena baza se lahko uporabi v mnoge analitične namene.
Podatki so pogosto nezanesljivi in se spreminjajo, težko je slediti neutemeljenim spremembam. Podatki so shranjeni dolgotrajno. Zagotovljeno je sledenje pri vpisovanju ali spremembah vpisa.
Proces reševanja je nejasen in nepregleden. Iz rešenih primerov je mogoče zelo konkretno razbrati, kako deluje sistem reševanja.
Analitike in grafični prikazi dajejo osnovo za izboljšanje sistemov dela in organizacije.
Podatki se nahajajo na različnih mestih in so pogosto neurejeni. Ob izgubi papirja, se izgubijo tudi informacije o težavah in njihovih rešitvah.
Dostopanje do informacij je dokaj omejeno.
Osnova za delo je trdna. Vsi podatki so urejeni in se nahajajo na točno predvidenih mestih. Dostopanje do informacij je možno s pomočjo prijave, kjerkoli razpolagamo z internetno povezavo.
Zelo težko je poiskati informacije o preteklih primerih odpovedi, da bi osvežili ali uporabili znanje in izkušnje. V nekaj minutah lahko pridemo da znanja in izkušenj o preteklih primerih, kar nam lahko pomaga tudi neposredno pri odpravljanju odpovedi.

Kdo so glavni protagonisti orodja ACF?

Orodje je v osnovi namenjeno proizvodnji in vzdrževanju, ki so najbolj seznanjeni z dejstvi v povezavi z odpovedjo in imajo potrebna znanja, da poiščejo ter izvedejo primerne izboljševalne aktivnosti. Najboljše je, če vsebino o primeru izpolnjuje oseba (npr. vzdrževalec), ki je najbolj seznanjena s primerom. Proizvodnja je dolžna, da poda prve ugotovitve in razlage o predhodnih simptomih ali aktivnostih. Analizo in plane aktivnosti lahko izvede posameznik ali še bolje delovna skupina – tim.

Kot za vse metode ali orodja stalnega napredovanja, je tudi pri orodju ACF nepogrešljiva vloga vodje, ki skrbi:

 

 • da je raba orodja ACF robustna,
 • da spodbuja strokovnost,
 • da se prenašajo izkušnje ter bogatijo tehnični dosjeji,
 • da se upoštevajo in izboljšujejo standardi,
 • da optimizirajo stroški vzdrževanja …

 

Za vse, ki vas zanima, kako poteka reševanje daljših odpovedi v podjetjih, ki imajo na tem področju dolgoletno prakso in kako ta proces implementirati v lastno prakso, vas vabimo, da se udeležite naše strokovne delavnice: Strukturirano obvladovanje okvar ali odpovedi  z orodjem ACF  - Analysis of Causes for Failure.