Vzdrževanje nivoja metode 5s vprašalnik

Različni pristopi v izvajanju 5S

RAZLIČNI PRISTOPI V IZVAJANJU 5S

 

Metoda 5S ima v osnovi pet korakov, toda več pristopov, da jo uresničimo. Potrebno je ločiti, da 5S niso zgolj aktivnosti vezane na urejanje in čiščenje, temveč je to strukturiran pristop za zagotavljanje učinkovitosti na delovnem mestu. Spoznajmo nekaj načinov najpogostejšega postopanja v praksi in kakšne oblike nadzora lahko ob tem uporabimo.

 

Pristopi, ki jih ne moremo uvrstiti med 5S

Kampanjski pristop

To je dejansko najpogostejši način postopanja v praksi, kamor lahko uvrstimo sledeče primere:

  • izvedba občasnega bolj intenzivnega čiščenja ali urejanja, na primer ob obiskih kupcev, pred izvajanjem internega ali zunanjega audita oz. presoje …;
  • izvedba posamezne aktivnosti čiščenja ali urejanja, na primer na osnovi opozorila nadrejenega;
  • izvedba posamičnih korektivnih aktivnosti urejanja in čiščenja, ki izhajajo iz pripomb ob auditu, iz neskladnosti, napak in težav v procesu.

 

Laični pristop

Naravno je, da imamo ljudje potrebo po urejenem in čistem okolju. Da to zagotovimo, izvajamo različne nestrukturirano vodene aktivnosti in ukrepe, brez poznavanja ali upoštevanja postopkov 5S.

 

Izvedba s strani druge osebe

Pogosta praksa je, da izvedemo posamične, nepovezane aktivnosti na področju urejanja in čiščenja. Napišemo standarde in vršimo nadzor izvajanja s strani druge osebe. V tem primeru zaposleni ne poznajo, ne razumejo in seveda ne upoštevajo načel 5S.

 

Pristopi 5S

Projekt 5S

Izvedba metode 5S v obliki projekta, je najbolj celovit način izvajanja metode 5S. Običajno se izvaja v obliki manjših delovnih multidisciplinarnih skupin, v trajanju od 3 do 6 mesecev. Skupina napreduje korak po korak, napredovanje iz enega v drugi korak je možno šele, ko se doseže zadovoljiv nivo izboljšanja. Značilnost projektnega izvajanja 5S je, da ne dosežemo spremembe zgolj glede delovnega okolja, temveč izboljšamo tudi sposobnosti vključenih v projekt. Iz stališča dvigovanja standardov in kulture je tak pristop nujen, saj z vključevanjem zaposlenih v postopke 5S, dosežemo boljšo zavezanost, razumevanje in upoštevanje metode 5S.

 

Kaizen in 5S

Vsi poznamo pojem Kaizen, ki pomeni sistematično izboljševanje. Glede tega obstaja več pristopov in praviloma je 5S eno glavnih »orodij«, s katerim lahko dosežemo izboljšanje in se rešimo potrat. V osnovi metodo 5S razumemo kot postopek za urejanje in čiščenje, toda to ni res. 5S je način, da se predvsem rešimo mnogih potrat s katerimi se srečujemo na delovnem mestu (na primer odvečnih gibov, nepotrebnega transporta, čakanja, iskanja …).

Pomen nadzora pri izvajanju metode 5S

Po načelih cikla PDCA (PDCA ali Demingov krog, ki pomeni: planiraj, izvedi, preveri, ukrepaj) vsako področje zahteva planiranje, izvedbo in še zlasti nadzor - preverjanje. Z nadzorom zagotavljamo vzdrževanje in izboljševanje doseženega nivoja oz. standarda. O strukturiranem izvajanju metode 5S lahko govorimo šele takrat, ko upoštevamo vse štiri korake cikla, tako na operativnem, kot na organizacijskem nivoju. V primeru, da metoda 5S temelji pretežno na nadzoru, brez dejanske implementacije in brez vključevanja zaposlenih, je tak pristop seveda neučinkovit. Dobro pri tem je, da nam to vseeno pomaga vzdrževati nek nivo urejenosti in čistoče.

 

Poglejmo si nekaj primerov nadzora na področju 5S:

  • Potrjevanje korakov ali etap 5S v projektu (v projektu preverimo in potrdimo vsak korak z auditom. Kasneje, predvsem da vzdržujemo nivo, izvajamo splošne audite 5S);
  • Opazovanje delovnih mest (med številnimi kriteriji, po katerih izvajamo opazovanje delovnih mest, se najmanj eden izmed kriterijev nanaša na urejenost in čistočo oz. 5S);
  • GEMBA walk oz. obhod (to je aktivnost vodilne strukture, ki izvaja sistematične obhode v proizvodnji. Ob tem se posveti nekaj pozornosti osnovnemu predpogoju za učinkovito delo, to je redu in čistoči oz. 5S, ko je ta dejansko implementiran);
  • Splošno ocenjevanje 5S (nam pomaga predvsem vzdrževati nivo. Pogosto se te ocene uporabijo, kot eden izmed ključnih kazalnikov uspešnosti);
  • Samoocenjevanje 5S (postopek preverjanja na osnovi kriterijev, ki ga izvedemo sami za svoje področje).

 

Uspešnost v izvajanju metode 5S lahko ugotavljamo s kriteriji, številom osvojenih etap, zmanjšanjem deleža izgub, številom izboljšav …

 

Preverjanje je ključni element, s katerim ugotavljamo ali vzdržujemo določen nivo in ugotovimo priložnosti za izboljšanje. Na tak način zagotovimo, da delamo prave stvari na pravilen način.

 

Odločili smo se, da z vami delimo VPRAŠALNIK ZA VZDRŽEVANJE NIVOJA 5S, obenem vas vabimo, da preizkusite orodje DAM – Daily Audit Management, s pomočjo katerega boste lahko prihranili vsaj 25% časa v primerjavi z izvajanjem klasičnih auditov na papirju!